Regulamin
Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem cielesna.pl zwanym dalej jako Serwis.
Serwis internetowy cielesna.pl jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich i posiadających prawo do przeglądania oraz posiadania materiałów dla dorosłych. Dotyczy to zarówno osób wyłącznie przeglądających zawartość Serwisu, jak i osób korzystających z Serwisu.
Serwis świadczy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), a w odniesieniu do konsumentów także z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) – („Ustawa o prawach konsumenta”), usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego - dostarczania treści cyfrowych.
Serwis umożliwia odwiedzającym oraz zarejestrowanym użytkownikom zwanymi Modelami, prezentację i przeglądanie ogłoszeń użytkowników. Serwis nie jest jednak stroną ani pośrednikiem lecz platformą reklamową dedykowaną niezależnym modelom.
Treść publikowanych ogłoszeń ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być tratowana, jako oferta handlowa, a Serwis nie promuje ani nie sponsoruje żadnych usług lub dostawców usług, które pojawiają się na portalu, nie jest też z nimi powiązany.
Przeglądanie zawartości serwisu, rejestracja oraz dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne. Zgodnie z deklaracją złożoną podczas rejestracji konta w Serwisie, wszyscy modele na tej stronie mają ukończone 18 lat.
Zdjęcia i teksty modeli publikowane w Serwisie cielesna.pl są dostarczane przez użytkowników, którzy są zarejestrowanymi członkami Serwisu i którzy biorą pełną odpowiedzialność za treść, zdjęcia i wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu.
Dodając ogłoszenie, użytkownik oświadcza, że:

- Informacje zawarte w treści są prawdziwe i podane dobrowolnie.

- Dane kontaktowe oraz zdjęcia dotyczą wyłącznie autora ogłoszenia lub osoby, za której zgodą i w imieniu, której ogłoszenie jest zamieszczane.

- Treść i dane zawarte w ogłoszeniu w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.

- Zapoznał się z polityką prywatności Serwisu i ją akceptuje

- Jest świadom iż korzystanie z funkcji dodawania ogłoszenia z odkrytą twarzą wymaga weryfikacji konta i zaakceptowania osobnych warunków dotyczących weryfikacji konta dostępnych po zalogowaniu i wybraniu opcji weryfikacji.

Użytkownik publikując ogłoszenie wyraża zgodę na:

- Upowszechnienie jego treści, zdjęć, danych kontaktowych i informacji poprzez publikację na łamach Serwisu lub portali siostrzanych.

- Umieszczenie adresu, logo serwisu lub znaku wodnego na opublikowanych zdjęciach w ogłoszeniu.

- Korektę treści lub usunięcie części ogłoszenia przez administratora lub moderatora w celu poprawy lub usunięcia błędów związanych z zasadami pisowni i publikacji treści w Internecie.

- Korektę treści lub usunięcie części ogłoszenia przez administratora lub moderatora w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu Serwisu

- Serwis ręcznie oraz przy wykorzystaniu maszynowego rozpoznawania twarzy i zdjęcia zweryfikuje wiarygodność ogłoszenia przed jego opublikowaniem.

Zabrania się:

- Przesyłania przez modeli nieswoich lub fałszywych zdjęć. Jeżeli do tego dojdzie, administrator może bez uprzedzenia usunąć całe konto użytkownika. Jeśli konto posiadało zakupione Punkty, kwota za ich zakup nie zostanie zwrócona.

- Zamieszczania w ogłoszeniach treści o charakterze reklamowymi oraz ofert kupna, sprzedaży i wynajmu.

- Zakładania wielu Kont Użytkownika przez jednego Użytkownika Serwisu.

- Podawania informacji nie swoich lub świadomie wprowadzających w błąd.

- Prowadzenia systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych ze zbieraniem danych w naszym Serwisie bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

- Korzystać z naszej Witryny w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie Serwisu.

W przypadku stwierdzenia niezastosowania się do regulaminu Serwisu administrator może:

- Skorygować treść ogłoszenia tak, aby pozostawało w zgodzie z regulaminem.

- Odmówić publikacji ogłoszenia.

- Usunąć ogłoszenie naruszające regulamin.

- Zablokować konto oraz numer IP użytkownika w sytuacji ponawiających się przypadków łamania regulaminu.

Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia zgłoszonego w sposób rażąco niedbały: z wyjątkowo ubogą treścią, sprzecznymi informacjami lub opatrzonego wyjątkowo niskiej jakości zdjęciami.
Zdjęcia muszą spełniać następujące warunki:

- Rozmiar zdjęcia stanowiącego element Ogłoszenia jest nie mniejszy niż 350px.

- Zdjęcie stanowiące element ogłoszenia ma odpowiednią jakość. To znaczy że nie są zbyt ciemne, prześwietlone, mają odpowiednią ziarnistość i natężenie barw.

- Zdjęcia stanowiące element ogłoszenia muszą być aktualne, czyli wykonane nie wcześniej niż w ostatnich 365 dniach.

- Przynajmniej jedno zdjęcie stanowiące element ogłoszenia przestawia całą sylwetkę osoby, której dotyczy Ogłoszenie. Cała sylwetka oznacza widok od stóp do szyi..

- Zdjęcia stanowiące element ogłoszenia nie mogą stanowić kopii zdjęcia ze strony internetowej lub przedstawiać zdjęcia powierzchni telefonu, monitora, gazety, lub zdjęcia analogowego.

- Zdjęcia stanowiące element ogłoszenia nie mogą zawierać widocznych danych kontaktowych, adresów stron internetowych, emotek, stickerów i innych grafik

Powyższe wymogi odnoszące się do zdjęć mają również zastosowanie do umieszczanych filmów audiowizualnych.

Wszystkie informacje zamieszczone w Serwisie mają charatker wyłącznie niewiążący informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Serwisu.
Serwis nie odpowiada za treści i charakter prezentowanych w Serwisie ogłoszeń lub komentarzy. Także nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa zostały naruszone poprzez zamieszczenie w Serwisie ogłoszenia lub komentarza. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi użytkownik, który zamieścił dane ogłoszenie lub komentarz.
Serwis nie pośredniczy w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne jakie mogą wyniknąć z faktu nawiązania znajomości pomiędzy Modelami Serwisu, jak też pomiędzy Modelami Serwisu, a innymi osobami, w tym odwiedzającymi.
Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzewidywalną awarią sprzętu, szkodę wynikającą z zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wywołanych siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją użytkowników Serwisu albo osób trzecich, na które Serwis nie ma wpływu.
Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyżej wymienionym regulaminie w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. W przypadku dokonania zmian, Administrator poinformuje o tym na stronie Serwisu.